top of page

תגובות קוראים

הנאה צרופה, מרתקת, ומדאיגה בחלקים עולה מקריאה על שפיותה של העיר חולמת

אילן אזרחי הצליח לתפוס באופן מדוייק ואמין את המקום שירושלים תופסת בדימויים שלנו, במאוויים שלנו – ובמציאות, שמשום מה אינה מתנהגת על פי דימויים ומאוויים אלה: ירושלים שלה מורכבויות משלה ולאוכלוסיותיה השונות – צרכים, אינטרסים, דימויים וחלומות שונים ולרוב אף מנוגדים.

הספר כתוב ממבט אישי, אבל רבים יתייחסו אליו כאילו שזו נקודת המבט שלהם, החוויות שלהם-עצמם, שהוא סוקר. הספר כתוב בשפה קולחת ועשירה, מלווה בצילומים יפהפיים של העיר, ולמרות חלקים רבים בו שאינם מעלים אלא תמיהות, שאלות, ספקות וחרטות – אילן גם מצליח, מאד יפה, לכלול גם את כל הדברים שיש בהם משום אופטימיות ותקווה: אותם דברים שבשלם ירושלים באמת יכולה להוות דוגמה למה אפשרי ורצוי, למרות הכל.

 

עמוס גיל, מנכ"ל ימקא ירושלים

bottom of page